Публична покана с уникален код в РОП 9014856

Упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект: „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Борово (Бяла,обл. Русе)”