Публична покана с уникален код в РОП 9014072

“Доставка на съдове за твърди битови отпадъци за нуждите на Община Бяла” с две обособени позиции”