Обществена поръчка

Предмет: ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА В ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ В ГР. БЯЛА”