Обществена поръчка с предмет: Инженеринг по проект „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците за Регион Борово

„Инженеринг по проект „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците за Регион Борово (Бяла, област Русе)”, Работно проектиране и изграждане на довеждаща инфраструктура до площадката, изграждане на РСУО за регион Борово (Бяла, обл. Русе) и доставка на мобилно експлоатационно оборудване за РСУО”