Обществена поръчка

Обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ОБУЧЕНИЕ И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ «ЮЛИЯ ВРЕВСКАЯ» ЕООД, ГР.БЯЛА, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С № BG161PO001/4.1-05/2011/001 ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 2007-2013 г”