Daily Archive: февруари 1, 2013

Докладна записка

Относно: Допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 година, приета с Решение №3 по Протокол №1/30.01.2013г. на Общински Съвеет – гр.Бяла

naredba

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА – Изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси

Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси на цени на услуги в Раздел ІІІ »Такси за ползване на цени на детски ясли, детски кухни, детска градини, домове за социални грижи, лагери и други общински и социални услуги