Monthly Archive: февруари 2013

Обществена поръчка с предмет: Инженеринг по проект „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците за Регион Борово

„Инженеринг по проект „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците за Регион Борово (Бяла, област Русе)”, Работно проектиране и изграждане на довеждаща инфраструктура до площадката, изграждане на РСУО за регион Борово (Бяла, обл. Русе) и доставка на мобилно експлоатационно оборудване за РСУО”

Публична покана с уникален код в РОП 9012243

Предмет:„Изпълнение на дейности за осигуряване на информация и публичност в рамките на проект: „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Борово (Бяла, обл. Русе)”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5112122-C010/14.12.2012г. финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност.“

Обществена поръчка

Обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ОБУЧЕНИЕ И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ «ЮЛИЯ ВРЕВСКАЯ» ЕООД, ГР.БЯЛА, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С № BG161PO001/4.1-05/2011/001 ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 2007-2013 г”