Публична покана с уникален код в РОП 9011810

Предмет:„Изпълнение на дейности за осигуряване на информация и публичност в рамките на проект: „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Борово (Бяла, обл. Русе)”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5112122-C010/14.12.2012г. финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност.“