Публична покана с уникален код в РОП 9011504

Предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителството по проект: 18/321/01127 от 03.10.2012 г., „Преустройство и промяна предназначението на съществуваща сграда в център за социална рехабилитация и интеграция и изграждане на „Защитено жилище” в гр. Бяла”