Приети нормативни актове

  НАРЕДБА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА КОНЦЕСИИ ПО ЧЛ.71, АЛ.1 ОТ ЗОС НАРЕДБА ЗА СИМВОЛИКАТА И ПОЧЕТНИТЕ ГРАЖДАНИ НА ГРАД БЯЛА...