Публична покана с уникален код в РОП 9011135

Предмет: “Изработване на Функционален анализ на администрациите (на двете партньорски общини – Бяла и Ценово) по проект „Повишаване ефективността на общинските администрации чрез стратегическо планиране на организационното развитие и оптимизация на работните процеси и административни структури/звена в Община Бяла и Община Ценово”