Monthly Archive: януари 2013

Публична покана с уникален код в РОП 9011810

Предмет:„Изпълнение на дейности за осигуряване на информация и публичност в рамките на проект: „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Борово (Бяла, обл. Русе)”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5112122-C010/14.12.2012г. финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност.“

Публична покана

Публична покана с предмет: Осъществяване на цялостен одиторски контрол по проект: Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците за Регион Борово (Бяла, област Русе)

Публична покана с уникален код в РОП 9011504

Предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителството по проект: 18/321/01127 от 03.10.2012 г., „Преустройство и промяна предназначението на съществуваща сграда в център за социална рехабилитация и интеграция и изграждане на „Защитено жилище” в гр. Бяла”

Публична покана с уникален код в РОП 9011135

Предмет: “Изработване на Функционален анализ на администрациите (на двете партньорски общини – Бяла и Ценово) по проект „Повишаване ефективността на общинските администрации чрез стратегическо планиране на организационното развитие и оптимизация на работните процеси и административни структури/звена в Община Бяла и Община Ценово”