Monthly Archive: декември 2012

Публична покана с уникален код в РОП 9010843

Предмет: “Осъществяване на мерки за информация и публичност” за проект: „Повишаване ефективността на общинските администрации чрез стратегическо планиране на организационното развитие и оптимизация на работните процеси и административни структури/звена в Община Бяла и Община Ценово”