Monthly Archive: ноември 2012

Публична покана с уникален код в РОП 9010522

Ппредмет: “Осъществяване на мерки за информация и публичност” за проект: „Повишаване ефективността на общинските администрации чрез стратегическо планиране на организационното развитие и оптимизация на работните процеси и административни структури/звена в Община Бяла и Община Ценово”

Встъпителна пресконференция

Писмо относно покана за встъпителна пресконференция по проект “Интегрирано управление на водите на територията на град Бяла, област Русе – етап I”, финансиран от Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 година”.