Публична покана с уникален код в РОП 9006964

Предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и улици в населените места на територията на Община Бяла за експлоатационен период 2012/2013 година”