Публична покана с уникален код в РОП 9006570

Публична покана с предмет: „Доставка на дърва за огрев, брикети и въглища внос (донбаски) за нуждите на заведенията на бюджетна издръжка и кметствата на територията на Община Бяла за отоплителен сезон 2012-2013г.”