Решения към протокол №2/26.03.2010

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 24 На основание чл. 21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, Общински съвет  Бяла,...